Na rok 2024 je vypsaná nová fotografické soutěž:

NEJHEZČÍ FOTOGRAFIE LIDOVÉ ARCHITEKTURY Z JIŽNÍCH ČECH

kam lze zasílat snímky zajímavých starých i novějších objektů, do konce srpna, na adresu posudkyprodomy@seznam.cz.

Do mailu je třeba uvést jméno, příjmení, bydliště a mail autora, datum a místo pořízení snímku, souhlas se zveřejněním

Vyhlášení vítězů a předání cen bude v Muzeu lidové architektury LUDMILA, na akci Oslavy Svaté Ludmily v září 2024.

Nejlepší fotografie budou odměněny knihou a volnou vstupenkou do muzea. 

Připravili jsme na rok 2023 sympozium:

VESNICKÉ ZAHRADY a RODOVÉ STATKY V JIŽNÍCH ČECHÁCH  

Posílejte nám své tipy a fotografie.

Další sympozium připravujeme na říjen 2024:

NENECHME SI NIČIT NAŠI ZEMI

Posílejte nám své náměty.

V roce 2022 se konala v srpnu odborná akce "Lidová architektura 19. století", pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Hrocha.

 

Pro roky 2021-2024 byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější pohlednici na téma lidová architektura.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ S DENÍKEM - JIHOČESKÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA 2020,

UZAVÍRKA BYLA 1. ZÁŘÍ 2020.  VERNISÁŽ VÝSTAVY A ODMĚNY BYLY 5.ŘÍJNA 2020.

VÝSTAVU PANELŮ JE MOŽNÉ SI PROHLÉDNOUT V MUZEU LUDMILA V LUŽNICI.

Záštitu nad touto fotosoutěží převzal náměstek hejtmanky kraje, Pavel Hroch.

Vaše podařené fotografie můžete zasílat k vystavení v muzeu i nadále.

Připravujeme v Lužnici na červenec 2024 nový Kurz fotografie, kresby a malby.

Tento výtvarný workshop bude ve dnech 4.-7.července 2024 v Muzeu Ludmila, účast max.10 osob.

Předběžně se můžete hlásit již nyní na mail aspektrum@volny.cz. Cena 4900 Kč. 

Vítězná fotografie: Miloš Dědič, statek v Záboří

42-Zabori874.JPG

Spolupráce na hodnocení (složení komise):

Ing.arch. Stanislav Kovář - Muzeum lidové architektury Lužnice, předseda

Mgr. Patrik Červák – Odbor kultury a PP Krajského úřadu

Ing. David Javorský - Národní památkový ústav v Č.Budějovicích

Rastislava Heřmanská – Národopisné sdružení při JČM Č.Budějovice

Ing.arch. Jiří Havlín - Správa CHKO Třeboňsko, AOPK ČR

Ing.arch. Vladimír Musil - OPP MM Č.Budějovice

Markéta Trubková – příloha Českobudějovický Deník.

 

Úkol: zaslat originální fotografii pěkně opraveného či udržovaného vesnického stavení či prostranství v Jihočeském kraji. Může to být kulturní památka, ale nemusí.

 

Kategorie soutěžících – amatéři ve věku 15 až 100 let.

 

Cíle akce:

-      -  podpořit zájem obyvatel a návštěvníků o tradice a jihočeskou lidovou architekturu

-      -  ukázat na lokality a obce s dochovanou lidovou architekturou

-     -  motivovat veřejnost k citlivým opravám a rekonstrukcím

-     -  přispět ke spolupráci institucí v oboru ochrana památek a muzejní činnost

-      -  zviditelnit muzea lidové architektury a ochranářské aktivity dalších subjektů.

Ceny a odměny (vypisovatel si vyhrazuje právo ceny změnit):

Všichni, kteří splnili podmínky, dostali diplom. 

Dále bylo komisí vybráno několik nejlepších snímků v každé věkové kategorii. 

Autoři 10 nejlepších snímků obdrželi knihy a také Volný vstup do muzea pro celou rodinu.

Jeden vítězný autor napříč kategorií obdržel také hodnotný dar od náměstka hejtmana.

Garanti za jednotlivé oblasti kraje:

1. okres České Budějovice – Hlubocko – Národopisné sdružení

2. okres Jindřichův Hradec - Třeboňsko – Správa CHKO

3. okres Tábor – Soběslavsko – Muzeum LA Lužnice

4. okresy Písek – Strakonice – Putimsko a Volyňsko – Odbor KPP kraje

5. okresy Prachatice – Vlachobřezsko, Netolicko - NPÚ

6. okres Český Krumlov – Doudlebsko – Vl.Musil, MM

Vyzýváme čtenáře, aby do konce srpna zasílali do naší soutěže zdařilé digitální fotografie takových objektů. Do názvu fotografie je třeba uvést jméno autora, adresu autora, místo a datum pořízení. Potom zasedne nezávislá odborná porota a vybere z nich anonymně ty nejlepší. A co se bude hodnotit?

Kritéria pro hodnocení zaslaných fotografií – co se bude hodnotit?

1. jedinečný charakter jihočeského venkova zachycený na fotografii

2. zdokumentování uceleného souboru staveb i jeho detailů

3. kontext – okolí objektu, typické pro jihočeský venkov, přírodní prvky

4. památková a umělecká hodnota objektů, jejich autentičnost

5. technická a umělecká kvalita fotografie, snímek musí být ostrý.a nasvětlený

6. kompozice snímku - rozvržení, zajímavá obloha, vodní hladina ap.

 

Z nejzdařilejších snímků je uspořádána výstava v Muzeu lidové architektury v Lužnici. 

 

Podrobné podmínky soutěže:

Podrobné podmínky pro soutěžící jsou vyvěšeny na www.cestamikdomovu.cz.

 

Na adresu posudkyprodomy@seznam.cz lze posílat digitální fotografie:

-       formát jpg/jpeg nebo tiff, na výšku nebo na šířku

-       min. rozlišení 300 dpi

-       max. velikost jednoho obrázku 10 MB

-       snímky nesmí být technicky upravovány 

-       popis v předepsaném obsahu

-       jedna soutěžící osoba může poslat max. 5 fotografií v jednom kalendářním měsíci.

 

Snímky lze výjimečně zaslat i na paměťové kartě, CD či na flash disku, s popisem, poštou na adresu: Muzeum Ludmila, Lužnice 186, 379 01 p. Třeboň.

 

Dotazy lze zodpovědět po zaslání na adresu posudkyprodomy@seznam.cz.

 

V průběhu projektu dojde k ocenění nejlepších snímků a jejich prezentace formou výstav, přístupných veřejnosti a propagovaných prostřednictvím médií. S vernisáží výstavy bude spojeno i vyhlášení výsledků a předání cen a odměn. 

 

Přihlášené fotografie budou evidovány čísly a anonymně hodnoceny porotou složenou z odborníků na lidovou architekturu.

 

Soutěže se může zúčastnit kterýkoliv občan ČR, či jejich kolektivy, i školní skupiny. Nemusí tedy mít bydliště ani nemovitost v jihočeském kraji. Objekt na fotografii však musí stát na území kraje, což autor prokáže uvedením názvu vesnice a okresu a data pořízení.

 

Povinné údaje v názvu fotografie, příp. v přiloženém textu:

Jméno a příjmení autora, jeho věk, adresa trvalého pobytu, obec, část obce a okres pořízení snímku, datum pořízení snímku. Do mailu či dopisu lze doplnit další popis či poznámky, například kde přesně se objekt nachází, co vedlo autora k pořízení snímku apod.

Autoři nejlepších snímků získají i věcné ceny. Vybrané fotografie širšího okruhu účastníků soutěže budou vystaveny a navíc některé z nich budou publikovány. Fotografie musejí být autorským dílem soutěžícího – amatéra ve fotografování (odesílatele) a musí korespondovat s tématem soutěže. Za případné porušení autorských práv fotografem je plně odpovědný soutěžící.

Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která zašle fotografie v daném termínu a za daných podmínek organizátorovi soutěže – na uvedenou mailovou adresu. Soutěžící zasílají fotografie pouze v elektronické podobě ve formátu TIFF nebo JPG/JPEG (uloženy bez komprimace či úprav) přímo či pomocí služby www.uschovna.cz na uvedenou e-mailovou adresu.  

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně či naopak dobu konání soutěže prodloužit.

Odesláním fotografie autor souhlasí, bez nároku na honorář, s použitím pro nekomerční účely (propagační materiály) a následným využitím fotografií zapojenými partnery (fotobanka, muzeum, noviny) i s vystavením fotografií v rámci výstavy a prezentace. Pořadatelům poskytuje časově neohraničenou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií k propagaci lidové architektury i institucí které o ni pečují, vše bez nároku na honorář. 

Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s prohlášením, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Zaslané materiály se nevrací.

Vítězné fotografie vybere porota složená z odborníků. Výherci budou o výsledku soutěže a předání cen informováni také e-mailem. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně upřesnění či dodatečného výkladu pravidel, nezveřejnit dodané fotografie, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. Může také pořizovat fotografie vybraných soutěžících ze svých akcí.

V rámci této soutěže pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail, a to v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen GDPR). Zpracování osobních údajů je zákonné, neboť je nezbytné pro splnění smlouvy (prostřednictvím přihlášky k účasti v soutěži) mezi muzeem a účastníkem soutěže, dle čl. 6, odst. 1, písmeno b) GDPR. Osobní údaje v uvedeném rozsahu budou správcem uchovávány po dobu trvání soutěže a dále po dobu 10 let od ukončení projektu.

Osobní údaje ve formátu jméno a příjmení autora fotografie a místo a datum pořízení mohou být použity v popisku fotografií v propagačních materiálech k výstavě, u vystavených fotografií v rámci výstavy, na webových stránkách zapojených partnerů a v doprovodných článcích, které představí fotografie ze soutěže. Soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografii zachyceny, nebo které se dotýkají jejich osobních práv.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou ve formátu jméno a příjmení autora fotografie zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky správce a zapojených partnerů, výstavu či obdrží výstupy soutěže. Pořadatel nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

Osobní údaje budou uchovávány jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelu soutěže, a nebudou předávány třetím stranám. Pověřencem pro ochranu osobních údajů soutěžících a správu webu je Ing. Stanislav Kovář, tel.+420604602972, Lužnice 186, 37901 Třeboň.